KADASTRO NASIL YAPILIR

KADASTRO NASIL YAPILIR

KADASTRO NASIL YAPILIR

KADASTRO NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle ilgili kurumlarca kadastrosu yapılacak bölge en az bir ay öncesinden ilan edilerek duyurulur.
  • Kadastro ekibi kurulur; kadastro ekibi en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ve üç bilirkişiden oluşur. Akabinde;
  • Kadastro komisyonu kurulur; kadastro komisyonu, kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur.
  • Kadastro yapılacak alanda bulunan diğer yerleşim yerleri sınır tespitleri yapılır.
  • Kadastro çalışma alanında orman olup olmadığı orman müdürlüğünce ya da kadastro ekiplerince tespit edilir.
  • Mahkemelerden, kadastro yapılacak yerde mülkiyete yönelik açılmış devam eden davalar varsa onlar istenir.

Kadastro yapılacak bölge de önceden verilmiş belgeler ve kayıt altına alınmış edinimler tespit edilir. Çünkü bu belgeleri ibraz edenler tapularını direkt olarak alabilmektedir. 

  • Teknik ve hukuki çalışmalara başlanır ve işin sonunda tutanaklar düzenlenir.
  • Tutanakla sınır tespitini kesinleştiremedikleri yerler komisyona havale edilir.
  • Komisyonun çözemediği durumlarda ise; sırf işi kadastro olan kadastro mahkemelerine olaylar intikal ettirilir.

Tutanaklarda edinme sebebi kısmında adına tapu yazılan kişiye bu tapunu neden adına yazıldığını nereden hak sahibi olduğu detaylıca yazılır. 

"Örneğin; düzenlenen tutanakta ilgi parselin geçmiş tapu ve vergi kaydına rastlanamadığı. Daha önceki yapılan sınırlandırma çalışmaların da parselin orman alanında kaldığı ve yeni orman sınırlandırılması esnasında yine orman alanı içerisinde olduğu tespit edildiği ve bilirkişilerce de ilgili parselin orman olup kimse tarafından kullanılmadığının şahitliği ile bu parselin maliye hazinesi adına tesciline hükmedilmiştir."

Bu belge tapuya gönderildiğin de ise tutanağa göre de ilgilisi adına tapusu düzenler. Örneğimiz de bahsi geçen yerin tapusunun devlet ormanı olarak maliye hazinesine tescili yapıldığı gibi. Tapu açısından mihenk taşı niteliğinde önemli belgelerdir. İlerleyen zamanlar da muazzalı durumlar olursa tapu, bu tutanaklardan yaralanmak suretiyle konuyu karara bağlar.

Bütün çalışmalar bittikten İtirazlar ve mahkeme neticeleri geldikten sonra yapılan kadastro,  askı ilan cetveli düzenlenerek 1 ay süre ile ilan edilir.

Bir ay boyunca yapılan kadastro askı ilanı ile duyurulduktan sonra itiraz olmazsa kadastronun kesinleşmesi sağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar tapuya gönderilerek tescili yapılır.

Sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 (on) yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak tapu iptaline itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Tashih davaları bu süreye tabi değildir. (yani mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi durumlarında açılan düzeltme davaları)

Kadastro bu şekilde yapılıp tapuya tescili de sağlandıktan sonra artık taşınmazların mülkiyetleri ve hakları ilgilisini bulmuş demektir. Bu saat den sonra taşınmaza yönelik yapılacak her türlü işlem alım-satım, ifraz-tevhit, cins değişikliği gibi birçok işlem yürürlükte olan resmi mevzuatlara göre yapılacak demektir.

https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1

Paylaş
11