ARSAYI ANLAYABİLMEK İÇİN GEREKLİ GENEL TANIMLAR

ARSAYI ANLAYABİLMEK İÇİN GEREKLİ GENEL TANIMLAR

Kadastro : Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemidir.

Parsel : Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır.

Kadostro parseli : Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

İmar Parseli : İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Namı diğer terkleri yapılmış temiz parsel.

Artık parsel : isteğe bağlı olarak yapılan imar uygulaması neticesinde kadastro parselinden arda kalan terk alanları, diğer bir imar adası içerisine yeni parsel oluşturmayacak şekilde basıyorsa şayet bu parsele artık parsel denir ve mülkiyeti ilgili belediyesine artık parsel olarak terk edilerek belediyesi adına tapu tescili yapılır. Artık parseller şahıs adına tescil edilemez.

Temiz Olacak Parsel : Malikinin rızası ile terkleri yapılmak suretiyle varsa belediyeden satın alınacak yerlerde alınarak isteğe bağlı olarak imar parseli olabilen kadastro parseline verilen addır. Burada dikkat edilmesi gereken durum terklerden sonra kalan alanın inşaat yapımına uygun olabilmesi ve terk oranın %40 üzerine çıkmamasıdır.

Parselasyon : İmar parselleri oluşturmak amacıyla, kadastro parselleri içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemidir. İsteğe bağlı belediyesinin onayı alınarak yapılabildiği gibi ilgili kurum tarafından resen de yapılabilir.

Ada :

Kadastro adası : Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

İmar adası: imar planına göre bir veya birden fazla parsellerin oluşturduğu çevresi yollarla belirlenmiş alanlara da imar adası denir.

İmar ada numaraları 101’den başlar, kadastro adaları 1‘den de başlayabilir.

İmar Planı : İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral ve halihazır durumu işlenmiş plana uygulama imar planı denir.

Halihazır harita : Halihazır haritalar genel olarak Herhangi bir bölgede Yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır. 

İmar Plan Notları : Lejant a nazaran daha detaylı bilgi veren ilgili arsaya en son yapılabilecek uygulama şekillerini detayları ile anlatan notlara verilen genel addır.

İmar Durumu : Bir kentin düzen tasarımındaki yapı düzen yönetmeliğindeki ilkelere göre, bir kimsenin, iyesi/sahip olduğu yer bölüm üzerinde yapacağı yapının niteliklerine ilişkin tasarı düzenlemesine yardımcı olmak üzere, isteği veya kurumunca belirlenmek üzerine, kendisine kent yönetimince verilen haktır.

İmar durum belgesi: Bir parselin; Kanun, uygulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını içeren, yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgeye denir.

Avan proje: Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesit ve görünüşleri içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı projeleri,

Aplikasyon krokisi: Kadastro müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen, ada ve/veya parsellerin arazide aplike edilmesi, varsa sabit tesislerden röperlenmesi işlemleri ile kenar ölçüleriyle birlikte köşe koordinatlarının yazıldığı krokinin yer aldığı belgeyi,

Umumi hizmet alanı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları ile yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, karakol, pazar yeri, semt spor alanı gibi kamusal hizmete ayrılan alanları,

Uygulama projeleri: Bir yapının inşa edilebilmesi için ilgili mevzuata göre hazırlanan, gerekli detay, hesap ve raporları ile bütün olan mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projelerinin tamamına denir.

Vaziyet planı: Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği, bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım mesafe ve kotlarını, kuzey yönünü, parseldeki teknik altyapıyı gösteren 1/500, 1/200 veya 1/100 ölçekli planı,

 

Paylaş
2